Σημειώνεται ότι οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε το περιεχόμενο των προσφορών,
ακόμη και μετά την ανάρτησή τους στο δικτυακό της τόπο. Η επιλογή αγοραστή εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.