Διαχείριση Καθυστερήσεων

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Νόμου 4224/2013 που εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος (Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, Συνεδρίαση 392/1/31.05.2021 ,«Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας ) ρυθμίζει το πλαίσιο διαχείρισης των οφειλών σε καθυστέρηση των δανειοληπτών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, ανάμεσα στα οποία και η Εταιρία μας.

Κυριότερος σκοπός αυτού του  Κώδικα Δεοντολογίας είναι η θέσπιση γενικών αρχών και βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να οδηγηθούμε στην επίτευξη κατάλληλων λύσεων ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης με πελάτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν μπορούν να ανταποκριθούν εμπρόθεσμα στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

Η Hellas Capital Leasing («HC Leasing») ακολουθώντας τον Κώδικα Δεοντολογίας και προσαρμόζοντας τον στην επιχειρηματική της δομή, έχει υιοθετήσει Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων και έχει συντάξει Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προς Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσκολίες (Ενημερωτικό Φυλλάδιο), ως έναν χρήσιμο και πρακτικό οδηγό για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών τους.

Τα βασικά σημεία του Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων που έχει υιοθετήσει η Εταιρία μας, συνοψίζονται παρακάτω.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το ειδικό σημείο επικοινωνίας:


Μονάδα Διαχείρισης Καθυστερήσεων

Τηλέφωνο: 210- 678 3414 (κυρία Πάσχου Κατερίνα)
Fax:210 677 3398
E-mail: arrearsmanagement@hc-leasing.gr  

Πατήστε εδώ για την Πολιτική Χειρισμού Δανειοληπτών που εντάσσονται σε Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά με τον Μη Συνεργάσιμο Δανειολήπτη.